Recenze knihy "Dospělé děti alkoholiků"

22.02.2021

Recenzi najdete také na stránkách nakladatelství Portál.

Počátkem roku 2021 vydalo nakladatelství Portál druhé, přepracované vydání knihy Janet Geringer Woititzové "Dospělé děti alkoholiků". Janet Geringer Woititz byla americká psycholožka a lektorka specializující se na práci s dysfunkčními jednotlivci a rodinami. Jak již název knihy napovídá, ústředním tématem je svět dospělých, kteří pochází z dysfunkčních rodin, kde tématem číslo jedna byl alkohol. Kniha je rozdělena do šesti samostatných kapitol, druhé vydání je rozšířeno o kapitolu, která se věnuje uzdravení.

Autorka během své práce s dysfunkčními jedinci či celými rodinami definovala celkem 13 charakteristik, která za léta své praxe vypozorovala během jednotlivých sezení. Těchto 13 zobecnění pak rozpracovává ve své knize. Kniha si klade za cíl vylíčit a pomoci porozumět tomu, jaké to je, být dítětem alkoholika, jaké důsledky to přináší a jak se tato skutečnost s časem vyvíjí. Dále by měla kniha dle slov autorky sloužit jako svépomocné nebo klinické vodítko pro individuální růst a jako východisko pro debatní skupiny dospělých dětí alkoholiků. Po přečtení této knihy lze konstatovat, že cíle, které si kniha kladla, jsou splněny.

Autorka se nejprve snaží čtenáři vysvětlit jaké to je být dítětem v rodině alkoholiků. Popisuje pocity, které děti alkoholiků prožívají ve vztahu samy k sobě, doma s rodiči, ve škole a s přáteli. Během těchto úvodních stránek dokáže citlivě představit, co dotyčné dítě zažívá a jak se cítí. V následující kapitole pak definuje dospělost těchto dětí, a co si do dospělého světa přináší právě na základě již výše zmíněných 13 charakteristik. Každou z charakteristik pak ještě podrobněji vysvětluje a snaží se čtenáři přiblížit, jaké chování a prožívání se pod danou charakteristikou skrývá. K tomu využívá příběhy a kazuistiky svých klientů, které skvěle dokreslují teoretické informace. Ostatně příběhy a kazuistiky klientů se objevují v celé knize a vždy na správných řádcích tak, aby čtenáři ještě konkrétněji osvětlily, o čem autorka přesně píše.

Následující kapitola se opět věnuje 13 charakteristickým tématům, tentokrát však autorka klade důraz na to, jak se z určitého typu chování či prožívání "vymanit". Nedává čtenáři popis toho, co má udělat krok za krokem, ale poukazuje na to, co se může stát, když člověk něco změní, co mu to může přinést, v čem ho to může posílit. Čtenář pak dostává pouze jakési vodítko, ale zodpovědnost je přenechána stále na něm, což vnímám jako velmi důležité. Tuto kapitolu také vnímám jako příhodnou pro skupinovou práci s dospělými dětmi alkoholiků. Jako lektor či terapeut takové skupiny bych velmi kvitovala, že mi kniha nabízí nejen témata k diskuzi, ale i možnosti, jak jednotlivá témata řešit, co ke změně potřebuji a co mi změna může přinést. Toto by pak mohlo skupinu vést k otázkám, kdo je jakou změnu schopen udělat a co případně k takové změně potřebuje.

V další části knihy pak autorka "jde ještě o kousek dál", když nabízí rodičům, kteří jsou dětmi alkoholiků, nebo si vzali alkoholika a jejichž děti se nachází v tzv. "aktivním prostředí" rady, jak být svým dětem dobrým rodičem a vytvořit jim ideální domácí prostředí pro zdravý růst a vývoj. Nutno podotknout, že se jedná o deset velmi jednoduchých bodů, které se mohou hodit jakémukoliv rodiči, kde alkohol vůbec nehraje roli.

V závěrečné části pak autorka skvěle shrnuje nejdůležitější poselství své knihy a přidává velmi důležitou kapitolu o "uzdravení". Opět nenabízí čtenáři konkrétní plán krok za krokem, ale pouze návod a návrhy, co může pro své uzdravení udělat a na co si má dát pozor.

Drobným limitem této knihy může být fakt, že autorka nevychází z výzkumných šetření, ale ze zkušeností ze své praxe, tudíž své závěry nemá vědecky doloženy. Nicméně toto je pouze drobný detail, protože věřím, že nejedno dospělé dítě alkoholika potvrdí spoustu východisek této knihy na základě své zkušenosti. V některých částech může ještě čtenář nabýt dojmu, že se autorka opakuje a přísun dalších informací trošku stagnuje, nicméně každý takový pocit následující řádky opět vyvážily, když opakující se informaci autorka doplnila o další nové poznatky.

Celá kniha je napsána velmi čtivým stylem, jednoduchým jazykem, který nepoužívá zbytečně složitých či odborných termínů a může být velmi dobrým rádcem a inspirací pro dospělé děti alkoholiků. Podnázev knihy dobře vystihuje, o čem kniha pojednává. Jak již ale bylo výše zmíněno, neváhala bych knihu doporučit i odborníkům, kteří pracují s touto cílovou skupinou, ale i laické veřejnosti, která nemá s alkoholismem nic společného, pouze ji třeba tato problematika zajímá.